Skapa kultur av lärande

Det finns många sätt att skapa en kultur av lärande i till exempel ett klassrum och det finns också några misstag man kan göra men låt oss fokusera i det här inlägget på hur du som lärare kan lyckas. Det är du som lärare som skapar ett klimat i i ditt klassrum och där kan du snabbt skapa förväntningar och reaktioner på olika situationer i klassrummet.

James Nottingham säger i en artikel hos pedagog Stockholm för att:”premiera lärande bör du därför sätta likhetstecken mellan utmanande och roligt och lätt och tråkigt.”  Han menar också på att genom att skapa en uthållighet hos eleverna när de stöter på motstånd så skapas en mycket djupare känsla när de faktiskt arbetar sig igenom problemet och löser det.

Premiera utveckling och utmaning

Genom att premiera utveckling och utmaning i klassrummet så skapas möjligheter för eleverna att våga ta andra vägar än den enklaste menar även James Nottingham. Han menar alltså att det bästa är inte att visa eleven den rakaste vägen till rätta svaret eller lösningen. Ett klimat där elever vågar prova och gillar att möta utmaningar för att det är spännande och intressant är en god lärandemiljö och inspirerar även eleven att fortsätta söka kunskap. Det ger även verktyg för eleven att inte ge upp vid motgångar utan vågar möta problemen och själv lösa dem.

Att själv lösa problem är en väg till lycka

Många psykologer och självutvecklingscoacher menar att det just är att själv kunna och våga möta sina problem och lösa dem. Och att det ger en person en grundläggande känsla av faktiskt lycka. Vikten av att ta kontroll över sin tillvaro är alltså nog så viktig för individens utveckling. Istället för att skapa ett flyktbeteende så kan personen istället våga möta sin situation och analysera varför problemet har uppstått samt söka efter en lösning. När lösningen infinner sig så skapas en oerhört stark känsla av tillit till den egna förmågan.

Skolan har en oerhört viktig uppgift i form av att hjälpa eleverna att faktiskt ta kontroll över sitt liv och sin kunskap genom att uppmuntra ett mod att våga gå andra vägar än den enklaste. Kunskap finns på många ställen och det är viktigt att gå dit för att kunna lära sig.

Så skapas en kultur av lärande

James Nottingham har ett antal punkter för att lyfta fram en god kultur av lärande;

  • Gör utmaningar roliga.
  • Bygg uthållighet och motivation hos eleven.
  • Uppmärksamma utveckling och lärande – curla inte.
  • Låt eleven arbeta en stund med uppgiften som den uppfattade den. Diskutera sedan vad som gick fel och vad ni kan lära av situationen.
  • Ha ett ord för att känna sig förvirrad under läroprocessen. Den kan vara enklare att identifiera sin situation om lärandeprocessen visualiseras. James Nottingham använder “den lärande gropen”.
  • Kategorisera inte eleverna efter etiketter.
  • Lärande tar tid.
  • Skapa mål för eleverna att sträva efter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.